BK INTER BRATISLAVA

Sobota 26.5.2018
 

Stanovisko Interu k štartu Martina Rančíka

28.04.2013 | basketbal

V  E C: Stanovisko BK Inter Incheba Bratislava k štartu hráča Martina Rančíka v semifinálovom stretnutí play-off basketbalovej extraligy mužov BK Edymax Nitra - BK Inter Incheba Bratislava 90:95 dňa 26.4.2013

Dňa 26.4.2013 bolo v Nitre odohraté semifinálové stretnutie play-off  basketbalovej extraligy mužov medzi družstvami BK Edymax SPU Nitra – BK Inter Incheba Bratislava s výsledkom 90:95 v prospech hostí. V stretnutí nastúpil v zostave Interu aj hráč Martin Rančík. Nastúpil, hoci v prebiehajúcom h.o. dostal už pred týmto zápasom 3 TCH. Čo je však podstatné je to, že podľa platných poriadkov SBA mu v tom, aby nastúpil v uvedenom zápase, nič nebránilo.

V žiadnom prípade teda nemožno hovoriť o neoprávnenom štarte hráča Martina Rančíka v tomto stretnutí a to z nasledujúcich dôvodov.

Podľa ustanovení  Disciplinárneho poriadku SBA (DP  SBA) bodu IX. Čl.20 v disciplinárnom konaní sa prerokovávajú previnenia jednotlivcov a kolektívov proti poriadkom SBA. 

Podľa bodu XI. Čl. 31 v disciplinárnom konaní možno ukladať jednotlivcom tieto tresty: (zdôrazňujem v disciplinárnom konaní, na konci ktorého musí byť rozhodnutie):
 a) peňažná pokuta,
 b) zákaz pretekárskej činnosti ZPČ,
 c) zákaz výkonu funkcie ZVS,
 d) vylúčenie z SBA.

Podľa ustanovení Osobitnej časti DP SBA, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou DP SBA,  bodu II.čl. 2 ods. 2.1. je definovaná sankcia za technické chyby hráča: po troch TCH v hracom období  je sankcia pre hráča 1 zápas Zákaz pretekárskej činnosti ...

Zákaz pretekárskej činnosti však podľa vyššie uvedeného bodu XI, čl.31 DP SBA, môže byť udelený hráčovi výlučne v disciplinárnom konaní. T.j. v konaní pred disciplinárnou komisiou, resp. (HK) a toto konanie sa musí skončiť rozhodnutím.

DP SBA nepozná automatické zastavenie pretekárskej činnosti. Jedinou výnimkou je ustanovenie bodu XVI. Čl. 66, podľa ktorého, ak je hráč v zápase vylúčený a po zápase je mu odobratá hráčska licencia, má automaticky zastavenú pretekársku činnosť. Z uvedeného vyplýva, že DP SBA termín automaticky zastavená činnosť pozná, avšak pri previnení 3 TCH v h.o. ho nepoužíva!

Z uvedeného vyplýva, že hráč Martin Rančík nemá automaticky ZPČ, lebo tento trest  mu môže udeliť výlučne HK SBA a to v disciplinárnom konaní podľa ustanovení DP SBA. Klub ani hráč sám nemá oprávnenie k udeľovaniu trestov podľa DP SBA, lebo by tým, bez opory v poriadkoch SBA suploval HK SBA.

Hráč Martin Rančík dodnes nemá zastavenú pretekársku činnosť a preto bol jeho štart v zápase naprosto oprávnený. V predmetnom prípade, teda nemožno ani následne vyvodiť hracie dôsledky voči klubu v zmysle čl.6 ods.6.2.2. písm. e/ HP SBA, ktorými je kontumácia výsledku stretnutia, pretože nedošlo k neoprávnenému štartu hráča Martina Rančíka.

Hráčovi Martinovi Rančíkovi dodnes nebol uložený trest v zmysle DP SBA, takže zatiaľ môže smelo nastúpiť aj v prvom finálovom stretnutí  play off extraligy mužov proti Komárnu.

Na tomto tvrdení nič nemení ani upozornenie HK SBA, ktoré je právne irelevantné, že kluby sú povinné samostatne si sledovať TCH v h.o. a s nimi súvisiace zastavenia pretekárskej činnosti, nakoľko výlučná kompetencia HK SBA udeľovať tresty podľa DP SBA zostala nezmenená a takáto aktivita klubov má výlučne informatívny a evidenčný charakter. Klub predsa nemôže hráčovi udeliť trest ZPČ v mene HK SBA. O to viac si takýto trest nemôže uložiť hráč sám.

Je neprípustné akceptovať nezákonný spôsob, ktorým HK SBA riešila resp. neriešila podobné prípady v minulosti. A to akýmsi historicky zaužívaným, ale predpismi SBA nepovoleným spôsobom ,,my máme veľa práce, nemáme čas vydávať rozhodnutia“ tak upozorníme kluby a trest zákazu činnosti pre napr. 3 TCH v h.o. uložíme hráčovi bez toho aby sme vydali akékoľvek rozhodnutie. Nakoniec bez rozhodnutia niet odvolania. Pri riadnom disciplinárnom konaní, by totiž hráč mohol podľa predpisov SBA dosiahnuť aj podmienečný trest,(XI čl.31 DP SBA) čo predpisy umožňujú, odvolať sa a pod. Nie len vykonať trest.
Štart hráča Martina Rančíka by bolo možné označiť ako neoprávnený štart hráča v zápase len v prípade ak by mu bol HK SBA uložený trest zákazu pretekárskej činnosti a on by napriek tomu do zápasu nastúpil. Nič také sa však nestalo!!!

BK Inter Incheba vždy rešpektoval poriadky SBA, ako aj rozhodnutia orgánov SBA. Očakávame, že HK SBA pri svojom rozhodnutí bude postupovať výlučne podľa predpisov SBA a nedá sa vtiahnuť do špekulácii, ktoré okolo tohto prípadu rezonujú.

HK SBA musí brať do úvahy aj skutočnosť, že jej rozhodnutie je preskúmateľné Arbitrážnou komisiou SBA resp. príslušným súdom pričom pri nezákonnom rozhodovaní bude musieť SBA znášať patričné následky prípadného nezákonného rozhodnutia.

 
Eurovia SBL
1. INTER 23 3 49
2. Košice 20 6 46
3. Levice 19 7 45
4. Prievidza 17 9 43
5. Svit 16 10 42
6. Komárno 13 13 39
7. Karlovka 9 17 35
8. Handlová 6 20 32
9. Žilina 4 22 30
10. SNV 3 23 29